Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER BALTACI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi - Çocuk Gelişimi

2018 - 2022

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (DR)

2010 - 2017

TEZ: İnternet bağımlılığını yordayan psikososyal faktörler

Yüksek Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (YL) (TEZLİ)

2007 - 2010

TEZ: Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.

2003 - 2007

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2022-
 • Doktor Öğretim Üyesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2020-2022
 • Araştırma Görevlisi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2009-2020

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Evlilik ve Aile Danışmanlığı Lisans, 2020-2021
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular Lisans, 2020-2021
 • Manevi Danışmanlık Lisans, 2020-2021
 • Test Dışı Teknikler Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları Lisans, 2020-2021
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Testler Lisans, 2020-2021
 • Psikolojiye Giriş Lisans, 2020-2021
 • Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Lisans, 2020-2021
 • RPD'de Güncel Konular Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Yüksek Lisans, 2019-2020
 • OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Lisans, 2019-2020
 • EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI Lisans, 2019-2020
 • YAŞAM DÖNEMLERİ UYUM PROBLEMLERİ Lisans, 2019-2020
 • TEST DIŞI TEKNİKLER Lisans, 2019-2020
 • MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Lisans, 2019-2020
 • KURUM DENEYİMİ Lisans, 2019-2020
 • KURUMLARDA GÖZLEM Lisans, 2019-2020
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Lisans, 2019-2020
 • Eğitim Psikolojisi (2018 Müfredatı) Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Psikoloji Lisans, 2018-2019
 • Öğrenme Güçlükleri Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi Lisans, 2018-2019
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Psikolojisi (2006 Müfredatı) Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik Lisans, 2017-2018
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Psikolojisi Lisans, 2011-2012

Üniversite Dışı Deneyim

 • Okul Psikolojik Danışmanı Narlı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, 2008 - 2009

Makaleler

1. Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Mental İyi Oluş Düzeylerinin Yordayıcıları Olarak Covid-19 Korkusu, Stresle Başa Çıkma ve Ailedeki Koruyucu Etkenler

Baltacı Önder, Aktaş Emirhan, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Problematic Technology Use Scale for Young Children (PTUS-YC): Validity and Reliability Study

Konca Ahmet Sami, Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: International Journal Of Assessment Tools İn Education, 2022

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


3. Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapinin Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sistematik Derleme

Bulat Ece, Baltacı Önder, Yayın Yer: Uluslararası Psiko-Sosyal Eğitim Araştırmaları Dergisi (Upsead), 2021

Uluslararası Hakemli Diğer endeks Özgün Makale


4. Ergenlerin Mutluluk ve Okulda Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi (Tay Journal), 2021

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


5. Problemli İnternet Kullanımında Güncel Bir Risk Faktörü: COVID-19 Pandemisi

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yılmaz Ebru, Yayın Yer: Humanistic Perspective, 2021

Ulusal Hakemli ASOS indeks Özgün Makale


6. Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki Tezlerde Problemli Teknoloji Kullanımı

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


7. Prediction of Fear of COVID-19: Meaning in Life and Psychological Resilience

Baltacı Önder, Yayın Yer: Educational Policy Analysis And Strategic Research, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


8. The Examınation of The Opinions of Parents Wıth Children Who Have Specıal Needs Regarding The Distance Education Process

Akdal Deniz, Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: International Online Journal Of Education And Teaching (Iojet), 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


9. Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi

Özüdoğru Gül, Baltacı Önder, Özçakır Bilal, Yayın Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


10. Ulusal Düzeydeki Problemli İnternet Kullanımını Önleme Programlarının İncelenmesi

Hamarta Erdal, Akbulut Ömer Faruk, Baltacı Önder, Yayın Yer: Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Asos İndeksi Özgün Makale


11. 2010-2020 yılları arasında siber zorbalık ile ilgili lisansüstü tezler üzerine bir inceleme

Altınok Şeyma, Kargı Tunahan, Baltacı Önder, Yayın Yer: Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


12. COVID-19 Pandemisinde Bireylerin Ağrı, Fiziksel Aktivite ve Problemli İnternet Kullanımı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler

Özüdoğru Anıl, Baltacı Önder, Dalakçı Muhammed Samed, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Bağımlılık Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


13. An investigation of Turkish university students' internet addiction level during the Covid-19 pandemic

Baltacı Önder, Yayın Yer: Acta Didactica Napocensia, 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


14. Sensitivity to Child Violence as a Predictor of Psychological Counseling Candidates' Attitudes Towards Child Rights

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


15. COVID-19 Pandemisinde Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Zafer Rabia, Yayın Yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale


16. Prediction of happiness of university students by some cyberpsychology concepts

Baltacı Önder, Yayın Yer: African Educational Research Journal, 2020

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


17. Psychosocial Factors That Predict Internet Addiction

Baltacı Önder, Bacanlı Feride, Yayın Yer: Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


18. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelemesi

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yer: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


19. The Predictive Relationships between the Social Media Addiction and Social Anxiety, Loneliness, and Happiness

Baltacı Önder, Yayın Yer: International Journal Of Progressive Education, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


20. Paradoxical Psychotherapy

Baltacı Önder, Yayın Yer: Cumhuriyet International Journal Of Education, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCOhost, DOAJ Index, ProQuest Özgün Makale


21. Evli bireylerin aile ve evlilik kavramlarına yönelik metaforik algılarının bağlanma stillerine göre değerlendirilmesi

Baltacı Önder, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli EbscoHost Özgün Makale


22. Analyzing the relationship between social anxiety social support and problem solving approach of university students

Baltacı Önder,Hamarta Erdal, Yayın Yer: Eğitim Ve Bilim, 2013

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


23. Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi

Hamarta Erdal,Baltacı Önder,Üre Ömer,Demirbaş Elif, Yayın Yer: Aile Ve Toplum, 2010

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


Bildiriler

1. 60-72 aylık çocukların çizdikleri resimlerinin gelişim alanlarına göre incelenmesi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 29.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


2. Analysis of Teacher Candidates\u2019 Educational Internet Self-efficacy Beliefs in Terms of Various Variables

Sırakaya Mustafa, Başarmak Uğur, Baltacı Önder, Yayın Yeri: 5th International Conference on New Horizons in Education (INTE 2014), 27.06.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Okulöncesi çocuklarının tv izleme süreleri ile sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi

Şahin Cengiz,Kılınç Sultan,Baltacı Önder,Tepetaş Cengiz Gülüzar Şule, Yayın Yeri: X. Ulusal PDR Kongresi, 23.10.2009

Ulusal Özet bildiri


4. Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi

Hamarta Erdal,Baltacı Önder,Üre Ömer,Demirbaş Elif, Yayın Yeri: X. Ulusal PDR Kongresi, 23.10.2009

Ulusal Özet bildiri


5. Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı ve Can Sıkıntısı Düzeylerinin İncelenmesi

Zafer Rabia, Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Congressof Academic Research and Practice, 23.06.2021

Uluslararası Özet bildiri


6. Psikolojik danışman adaylarının yaşamda anlam arayışları ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Talu Ertuğrul,Baltacı Önder, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


7. Çocukların Gizli Dünyasına Farklı Bir Yolculuk: Aile Çizimlerinin İnclenmesi

Baltacı Önder,Hamarta Erdal,Çardakkaya Haydar, Yayın Yeri: II. Internatıonal Academıc Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Çocuk resimlerinin psikopedagojik analiz sürecinde uzmanın rolü

Hamarta Erdal,Baltacı Önder, Yayın Yeri: II. INES International Academic Research Congress, 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


9. Sığınmacı Çocuklarının Çizimlerinin İncelenmesi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Human and Civilization Congress From Past To Future, 21.04.2019

Uluslararası Özet bildiri


10. Türk Üniversite Öğrencilerinde Instagram Bağımlılığı ile Etkileşim Kaygısı Arasındaki İlişkide Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenlemenin Aracılık Rolü

Hamarta Erdal, Baltacı Önder, Akat Muhammed, Akbulut Ömer Faruk, Bulat Ece, Yayın Yeri: 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 15.06.2022

Uluslararası Özet bildiri


11. Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

Ülker Tümlü Gamze,Recepoğlu Ergün,Baltacı Önder, Yayın Yeri: 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 14.09.2012

Ulusal Özet bildiri


12. Social Media Usage Situations of Universıty Students in The Covid-19 Pandemic Process

Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Covid-19 and Current Issues Congress, 14.03.2021

Uluslararası Özet bildiri


13. Koronavirüs Salgınında Problemli İnternet Kullanımı: Bir Nitel Araştırma

Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Zafer Rabia, Yayın Yeri: VII. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 13.09.2020

Uluslararası Özet bildiri


14. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yordanması

Gençtanırım Kurt Dilek,Baltacı Önder,Talu Ertuğrul, Yayın Yeri: IAC Dünya Konferansı, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 11.09.2013

Ulusal Özet bildiri


15. Evli Bireylerin “Aile” ve “Evlilik” Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 09.10.2015

Ulusal Özet bildiri


16. Gençliği tehdit eden internet bağımlılığı’nı önleyici bir sistem olarak değerler eğitimi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: II. National CongressOn Values Education, 07.11.2015

Ulusal Özet bildiri


17. Aday sağlık çalışanlarının internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 07.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


18. Ergenlerin metaforik algılarında rehberlik rehber öğretmen ve rehberlik servisi

Baltacı Önder, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 07.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


19. Öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ve öz anlayış düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Sarıcaoğlu Halim,Baltacı Önder, Yayın Yeri: VI. Uluslararası Canik Sempozyumu Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 07.05.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


20. Psychology of education analyzing the level of social anxiety of the teacher candidates according to some variables

Aydın Davut, Baltacı Önder, Clipa Otilla, Yayın Yeri: Analele Universitatii ”Ştefan cel Mare”, 06.06.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


21. Lise öğrencilerin internet bağımlılığı, yalnızlık ve aileden algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Baltacı Önder,Sarıcaoğlu Halim,Ülker Tümlü Gamze, Yayın Yeri: XI. Ulusal PDR Kongresi, 05.10.2011

Ulusal Özet bildiri


22. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin eğitsel internet kullanım yetkinliklerinin incelenmesi

Baltacı Önder,Sarıcaoğlu Halim,Ülker Tümlü Gamze,Alsancak Sırakaya Didem, Yayın Yeri: XI. Ulusal PDR Kongresi, 05.10.2011

Ulusal Özet bildiri


23. Üniversite öğrencillerinin sosyal kaygılarının anne tutumlarına göre incelenmesi

Baltacı Önder,Hamarta Erdal, Yayın Yeri: XI. Ulusal PDR Kongresi, 05.10.2011

Ulusal Özet bildiri


24. Mental iyi oluş ve öz anlayış arasındaki ilişkinin incelenmesi

Sarıcaoğlu Halim,Baltacı Önder, Yayın Yeri: III. International Eurasian Educational Research Congress, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


25. Türkiye'de Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi Konularında Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirmesi

Baltacı Önder,Özçakır Bilal,Özüdoğru Gül, Yayın Yeri: Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences - 2, 03.02.2019

Uluslararası Özet bildiri


26. Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi

Özüdoğru Gül,Baltacı Önder,Özçakır Bilal, Yayın Yeri: Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences - 2, 03.02.2019

Uluslararası Özet bildiri


27. Üniversite Öğrencilerinin Derslerdeki Can Sıkıntısı Yaşantılarının İncelenmesi

Şimşek Hüseyin,Kula Sultan Selen,Baltacı Önder, Yayın Yeri: International Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


28. Öğretmen adaylarının tutumları: çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuk hakları

Akbulut Ömer Faruk,Baltacı Önder, Yayın Yeri: III.INES ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


29. Akademik rekabetçi tutum ölçeği

Şimşek Hüseyin,Baltacı Önder,Erbay Şeyma, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


30. İnternet Bağımlılığını Yordayan Psikososyal Faktörler

Baltacı Önder,Bacanlı Feride, Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress, 01.05.2018

Uluslararası Özet bildiri


31. Siber Psikoloji Alanında Bir Kavram İncelemesi: Problemli İnternet Kullanımına Duyarlılık

Hamarta Erdal, Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yeri: 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


32. How Do Screen Time and Problematic Technology Use by Parents and Children Influence their Relationship in the Covid-19 Period?

Konca Ahmet Sami, Baltacı Önder, Akbulut Ömer Faruk, Yayın Yeri: 22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


Projeler

1. Çocuk Youtuberlar Aracılığıyla Tüketim Kültürünün Okul Öncesi (4-6 yaş) Çocuklara Satışı

Araştırmacı -Tübitak 1001 24.03.2022


2. Çocuk Youtuberlar Aracılığıyla Tüketim Kültürü'nün Okul Öncesi (4-6 Yaş) Çocuklara Satışı

Youtuber Çocuklar

Araştırmacı -Tübitak 1001 23.12.2021


3. Tersyüz Sınıf Modelinin Önlisans Düzeyinde Uygulanması ve Değerlendirilmesi (TBY.A4.17.001)

Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 12.05.2017 27.11.2017


4. Mersin Çocuk Üniversitesi Ben Olabilmek Psikoloji Bilimini Sevdiren Okul

Psikoloji

Eğitmen TÜBİTAK PROJESİ 02.07.2012 13.07.2012


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805187

--%>