Doç. Dr. MENDERES ÜNAL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)

2007 - 2011

TEZ: Avrupa Birliği Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı'nın CIPP (bağlam, girdi, süreç, ürün) modeline göre değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

2002 - 2005

TEZ: Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

1989 - 1994

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Doçent Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018-
 • Doktor Öğretim Üyesi Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-2018
 • Okutman Ahi Evran Üniversitesi, Rektörlük, 2006-2012
 • Okutman Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 1999-2006
 • Okutman Kırıkkale Üniversitesi, Rektörlük, 1994-1999

Verdiği Dersler

 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2016-2017
 • MUKAYESELİ EĞİTİM Yüksek Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Lisans, 2016-2017
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Yüksek Lisans, 2015-2016
 • MUKAYESELİ EĞİTİM Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2015-2016
 • EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans, 2014-2015
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Lisans, 2014-2015
 • MUKAYESELİ EĞİTİM Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL YÖNTEMLERİ I Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Lisans, 2013-2014
 • PROJE GELİŞTİRME Lisans, 2013-2014
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Lisans, 2012-2013
 • PDR'DE KAYNAK TARAMA Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Lisans, 2012-2013

Akademik / İdari Görevler

 • Bölüm Başkan Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 -
 • Fakülte Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2019
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2015 - 2015
 • Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ahi Evran Üniversitesi, , 2011 - 2013

Makaleler

1. Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Öz Güven İlişkisi

Şimşek Hüseyin, Ünal Menderes, Erbay Mermer Şeyma, Özaslan Dildar, Yayın Yer: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi

Çokyaman Murat, Ünal Menderes, Yayın Yer: Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal Of Society Researches, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Bir Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerinden Yürütülen Lisansüstü Derslerin Süreç Değerlendirmesi: AYDEP Örneği

Ünal Menderes, Çokyaman Murat, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. An investigation of the 21stcentury skills use of university students in Turkey

İlhan Elif, Ünal Menderes, Yayın Yer: International Journal Of Curriculum And Instruction(Ijcı), 2021

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


5. Bilim ve Sanat Merkezleri İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi

Torunoğlu Hayriye, Ünal Menderes, Karabay Ersoy, Yayın Yer: Ijoess International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2021

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


6. Preferences of Teaching Methods and Techniques in Mathematics with Reasons

Ünal Menderes, Yayın Yer: Universal Journal Of Educational Research, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


7. Öğrencilerin Yabancı Dil Başarılarının Farklı Öğretim Kademelerine Göre Gelişiminin İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)

Ünal Menderes, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


8. Matematik Öğrenim ve Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ünal Menderes,Dağdelen Suna, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


9. Analysing Mathematical Reasoning Strategy of Secondary School Students

Ünal Menderes,Abdullah Gönç, Yayın Yer: Internatıonal Journal Of Current Research, 2017

Uluslararası Hakemli Index Copernicus Özgün Makale


10. ÖĞRETİM ELEMANLARININ PEDAGOJİK YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ ALGILARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Ünal Menderes,Dağıstan Fadime, Yayın Yer: Türk Akademik Yayınlar Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli google Özgün Makale


11. ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Ünal Menderes, Yayın Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün Makale


12. A Case Study on the Problems and Suggestions in Foreign Language Teaching and Learning at Higher Education

Ünal Menderes,İlhan Elif, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2017

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


13. The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers

Tay Bayram,Ünal Menderes,Kafadar Tuğba, Yayın Yer: International Journal Of Social Sciences And Education, 2016

Uluslararası Hakemli Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale


14. Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi

Ünal Menderes, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Desrgisi, 2016

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


15. Üniversite Öğrencilerinin Bütünsel ve Özgün Düşünme Stillerinin Bazı Dğişkenler Açısından İncelenmesi

Ünal Menderes, Yayın Yer: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale


16. An investigation on revealing the learning modalities of undergraduate students

Ünal Menderes, Yayın Yer: Educational Research And Reviews, 2015

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


17. Developing A Scale For Stereotyped Thoughts About Foreign Languages

Ünal Menderes, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2015

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


18. Designing and Implementing an Adaptive Online Examination System

Yağcı Mustafa,Ünal Menderes, Yayın Yer: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


19. Self Evaluation of Students Language in the Frame of Information and Communication Technologies

Ünal Menderes,Yağcı Mustafa, Yayın Yer: Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2014

Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index Özgün Makale


20. Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi

Ünal Menderes, Yayın Yer: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2013

Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale


21. The Relationship Between Meta Cognitive Learning Strategies and Academic Success of University Students Ahi Evran University Sample

Ünal Menderes, Yayın Yer: International Online Journal Of Educational Sciences, 2010

Uluslararası Hakemli Education Index (EI) Özgün Makale


22. Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi

Ünal Menderes,Özdemir Mehmet Çağatay, Yayın Yer: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008

Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale


Bildiriler

1. Öğretmen ve öğretmen adaylarının öğretme stillerinin karşılaştırmalı analizi

Ünal Menderes, Yayın Yeri: 4.Uluslar arası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


2. ÖğretmenAdaylarınınÖğretme ÖğrenmeSüreciniPlanlama Uygulamave Değerlendirme YeterlikleriAlgı Düzeyleri

Şimşek Hüseyin,Ünal Menderes,Şahin Cengiz,Beydoğan Hacı Ömer,Şimşek Ahmet Salih, Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 30.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Akademik Çalışmalar ve Bilgi Üretim Sürecinde Kullanılan Dilin Etkisi

Ünal Menderes, Yayın Yeri: International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 25.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Lise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Özgüven Ilişkisi

Şimşek Hüseyin,Ünal Menderes, Yayın Yeri: International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018), 25.03.2018

Uluslararası Özet bildiri


5. Matematik Öğretiminde Tercih Edilen Yöntemler ve Nedenleri

Ünal Menderes,Abdullah Gönç, Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction., 24.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


6. Yükseköğretim Düzeyinde yabancı Dil Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Durum Çalışması

Ünal Menderes,İlhan Elif, Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction., 24.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


7. Ortaokul Öğrencilerinin Matematiksel Akıl Yürütme Stratejilerini Kullanım Düzeyleri

Ünal Menderes,Abdullah Gönç, Yayın Yeri: The Third International Congress on Curriculum and Instruction., 24.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


8. Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıldırım Kasım,Tay Bayram,Ünal Menderes,Taşdemir Adem, Yayın Yeri: I. Ulusal İlköğretim Kongresi, 17.11.2007

Ulusal Özet bildiri


9. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Düzeylerinin Problem Çözebilme Becerileri Üzerine Etkisi

Taşdemir Adem,Ünal Menderes,Yıldırım Kasım,Tay Bayram, Yayın Yeri: I. Ulusal İlköğretim Kongresi, 17.11.2007

Ulusal Özet bildiri


10. Hayat Bilgisi Eğitimine İlişkin Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.

Ünal Menderes,Dağıstan Fadime,İlhan Elif, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,11-13 Ekim 2018. Kırşehir., 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


11. Yükseköğretimde Öğrencilerin Hayat Boyu Öğrenme Becerilerini Kazanma Durumlarının Değerlendirilmesi.

İlhan Elif,Ünal Menderes, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu,11-13 Ekim 2018. Kırşehir., 13.10.2018

Uluslararası Özet bildiri


12. Yükseköğretimde Okuyan Öğrencilerin Kalıplaşmış Düşüncelerinin Akademik Başarıya Etkisinin Değerlendirilmesi

Ünal Menderes, Yayın Yeri: VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, 10.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


13. Mesleki ve Teknik Eğitim Öğrencilerinin Bütünsel ve Yenilikçi Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Ünal Menderes,Seçkin Ünal Banu, Yayın Yeri: VII.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, 10.05.2015

Uluslararası Özet bildiri


14. 2004 YILINDA UYGULANAN MEB PROGRAM GELİŞTİRME MODELİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİ İNCELEYEN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ünal Menderes,Kula Sultan Selen, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES (ISOEVA), 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


15. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ünal Menderes,Tay Bayram, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA), 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


16. YÜKSEKÖĞRETİMDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ

Ünal Menderes, Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA), 08.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


17. Evaluation of New Extended Foreign Language Teaching Program Applied in 2005 in High Schools Considering the Opinions of Teachers and Students

Ünal Menderes,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: INCCUI-2011. The First International Congress on Curriculum and Instruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


18. Evaluation of Educational and Instructional Proficiencies of Instructors Working in Faculty of Arts and Sciences and Vocational Collages

Ünal Menderes, Yayın Yeri: INCCUI-2011. The First International Congress on Curriculum and Instruction, 08.10.2011

Uluslararası Özet bildiri


19. TAHMİN ETME STRATEJİSİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ünal Menderes,Tekin Muhammet Ali, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


20. ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK BEKLENTİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ünal Menderes,Kula Sultan Selen,Oflaz Hasan, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


21. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARININ ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖREGERÇEKLEŞME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Ünal Menderes, Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIANSOCIAL SCIENCES, 08.04.2017

Uluslararası Özet bildiri


22. 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN PROFİLİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ünal Menderes,İlhan Elif, Yayın Yeri: 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


23. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ KAZANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlhan Elif,Ünal Menderes, Yayın Yeri: 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences, 07.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


24. AN INVESTIGATION ON THE VARK MODEL OF LEARNING STYLES IN PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE

Ünal Menderes, Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 06.02.2016

Uluslararası Özet bildiri


25. AN INVESTIGATION ON INSTRUCTORS AND STUDENTS AWARENESS OF EU ERASMUS PROGRAMME

Ünal Menderes, Yayın Yeri: IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 05.02.2016

Uluslararası Özet bildiri


26. The Evaluation of Compulsory Foreign Language Courses in Higher Education if Meet The Aims of Primary Education Considering The Opinions of Students

Ünal Menderes, Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research., 03.05.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


27. Study Habis of Students in Foreign Language Courses in Faculty of Education and Effects on Academic Achievement

Ünal Menderes, Yayın Yeri: The First International Congress of Educational Research., 03.05.2009

Uluslararası Tam metin bildiri


28. The Effects of Metacognitive Strategies On University Students Academic Success in Foreign Language

Ünal Menderes, Yayın Yeri: The Second International Congress of Educational Research., 02.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


29. A Case Study to Evaluate Erasmus Student Mobility Program of European Union Regarding Students Opinion

Ünal Menderes,Taşdemir Mehmet, Yayın Yeri: The Second International Congress of Educational Research, 02.05.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


Projeler

1. Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus Programına İlişkin Farkındalık Durumlarının İncelenmesi

Avrupa Birliği Erasmus Programı

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 24.09.2013 24.03.2016


2. Öğretmen adaylarının öğretme öğrenme sürecini planlama uygulama ve yönetme yeterliklerini kazanma düzeyleri

Öğretmen Yeterlikleri

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 23.03.2016 22.12.2016


3. Uyarlanabilir Çevrimiçi Sınav Sistemi Geliştirilmesi ve Kağıt Kalem Sınavlarına Göre Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması

Uyarlanabilir Çevrimiçi Sınav Sistemi Geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.12.2016 15.12.2016


Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805168

--%>