Prof. Dr. Cemalettin İPEK
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Tezler

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 1. Tadik, Abdulsamet (2003); Öğrenen okul liderliği (Van İl Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 2. Görgin, Emine Gülsemin (2003); İlköğretim yöneticilerinin çatışmaya bakış açıları ve çatışmayı yönetme biçimleri (Siirt ili örneği); Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 3. Sarı, İbrahim (2004); Poliste stres yönetimi (Van ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 4. Gülpınar, Nihat (2004); İlköğretim okullarında değişime karşı direnişin giderilmesinde eğitim yöneticilerinin yeterlik düzeyleri (Van il örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 5. Alhan, Yakup (2004). İlköğretimde okul merkezli yönetimin uygulanmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 6. Coşkun, Fedai (2005); Askeri yöneticilerin dönüşümcü liderlik özellikleri (Doğu Anadolu Bölgesi örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 7. Uçar, Rezzan (2005); İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri (Van ili örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 8. Ersoy, Semra (2006); İlköğretim okullarında yönetici ve öğretmenler arasındaki iletişim sorunları (Van örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 9. Semiz. Lokman (2013); Ortaokul öğrencilerinin medya okuryazarlığı yeterlikleri ve medya okuryazarlığı dersini yürüten öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 10. İpek, Sare (2015). Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi öz-yeterlik inançları ve mesleki tutumları (Rize ili örneği), Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 11. Adıgüzel, İsmail (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Projeleri

 1. Şahin, Fikret (2002); Okulöncesi eğitim almış öğrencilerle almamış öğrencilerin gelişim düzeylerinin karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 2. Karaağaç, Mustafa (2002); İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin çocuk gelişimi alanındaki yetirlilik düzeyleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 3. Söylemez, Erol (2003); Ortaöğretim tarih derslerinde uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrencilerin bu derslere karşı ilgi düzeyleri (Van il örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 4. Zırhlıoğlu, Haluk (2002); İlköğretimde ev ödevlerinin yeri ve önemi (Ev ödevleri sorunu), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 5. İpek, Yusuf ( 2003); İlköğretim yöneticilerinin kültürel liderlik yeterlikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 6. İpek, Mustafa (2004): Sınıf öğretmenlerinin disiplin uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri (Van İl Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 7. Akgün, Salim (2005); Türk Eğitim Sisteminde teftiş alt sisteminin yeniden yapılandırılması tartışmaları (Alternatif bir model önerisi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015