Doç. Dr. Dilber POLAT
Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doktora

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi

Lisans

Atatürk Üniversitesi

İş Deneyimi

Fen Bilgisi Öğretmenliği –MUŞ

Fen Bilgisi Öğretmenliği- KIRŞEHİR

Öğretim Görevlisi - Gazi Üniversitesi Kırşehir Sağlık Yüksekokulu

Öğretim Üyesi (Yrd.Doç. Dr.) -Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Doç.Dr.- Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kılınç,A.,Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral, U., Afacan, Ö., Polat, D., Demirci Guler,M.P., Görgülü, Ö. (2013). Preservice Science Teachers’ Efficacy Regarding a Socioscientific Issue: A Belief System Approach Res Sci Educ 43:2455–2475 .DOI10.1007/s11165-013-9368-8

A2 Kılınç,A., Kartal, T., Eroğlu, B., Demiral,U., Afacan, Ö., Polat, D., Demirci Guler,M.P., Görgülü, Ö. (2013). Preservicescience teachers' efficacy about a socioscientific issue.: A belief system approach. Research in Science Education, 43, 2455-2475. 

A3. Kılınç, A.,Afacan, O., Polat,D.,  Demirci Guler, M.P., Yıldırım, K.,Demiral, U.,Eroğlu, B., Kartal, T., Sönmez, A.,  İşeri, B., Gorgulu, O., (2014)PreserviceScience Teachers’ Belief Systems about Teaching a Socioscientific Issue,  Journal of Turkısh Scıence Educatıon11(3),79-102

A4. Kaya,V. H., Polat, D. ve Karamuftuoglu, I. O.(2014).  Development OfSelf-EffıcacyScale For Scıence Educatıon , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Number: 28 , p.581-595, Autumn II 2014

Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2490

A5. Kaya,V. H., Polat, D. ve Karamuftuoglu, I. O.(2014).  Determining Opinions Of Teacher Candidates On Teacher Education , The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social, for Science Number 29 

A6. Godek, Y., Kaya,  V., H.  &  Polat, D.  (2015). The relationship between Turkish primary school students’ scientific literacy levels and scientific process skills.Cypriot Journal of Educational Sciences,10(1), 03-11.

A8.Özdemir, İ.& Polat, D.,(2016) Examining of Acting on Science and Technology Teacher’s Professional Burnout Variables, İnönü University Journal of the Faculty of Education, Vol 17, No 3, pp. 22-40
DOI: 10.17679/iuefd.17396515

A9. Özdemir Ilda,POLAT DILBER (2017). FORECASTING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK OF SCIENCE TEACHERS’PROFESSIONAL BURNOUT VARIABLES. International Journal of Educational
Studies, 4(3), 49-64. (Yayın No: 4086981)


A10. KAHRAMAN MURAT,POLAT DILBER (2017). Anxiety Scale For Science Teachers’ Laboratory Work And Teaching: Validity and Reliability Analyses. ULUDAG ÜNIVERSITESI EGITIM FAKÜLTESI
DERGISI, 30(2), 757-780., Doi: DOI: 10.19171/uefad.369240 (Yayın No: 3690010)


A11.  POLAT DILBER,GÖDEK YASEMIN,KAYA VOLKAN HASAN (2017). DETERMINATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS LITERACY, MATHEMATICS CONTENT KNOWLEDGE AND
SCIENCE LITERACY ACCORDING TO PISA 2012. Research Journal of Business and Management –
(RJBM), 4(1), 84-89., Doi: 10.17261 (Yayın No: 3689467)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. GodekAltuk, Y., Bahceci, D. (2008) Science student teachers‘ views  learning difficulties, and the techniques ofidentifying misconceptions  Learning and Teaching Chemistry , 9th ECRICE, 9 th   ECRICE-European Conference on Research In Chemical Education  6-9July,Istanbul-TURKEY

B2. Kaya,V. H., Bahceci, D. and Godek Altuk, Y., 08-10 February 2012, The Relationship Between Primary School Students’  Scientific Literacy Levels and Scientific Process Skills, Cyprus International Conference On Educational Research, NorthCyprus.

B3. Kaya, V.H.,Godek Altuk, Y. ve  Bahceci, D., 08-10 February 2012,  Elementary School Students’ Views And Images  Concerning Science Teachers, Cyprus International Conference On Educational Research,North Cyprus.

B4. Godek Altuk, Y. , Kaya, V.H. and Bahçeci, D., 08-10 February 2012, A Study On Developing “Micro teaching Scale”  For Student Teachers, Cyprus International Conference On Educational Research,North Cyprus.

B5.Kılınç,A.,Kartal, T., Gorgulu, O., Bahceci, D., Afacan, O., Demirci, P., Yildirim,K.,Demiral, U., Eroglu, B., Tanik, N. (2012). Student Science Teachers’Self-efficacy Beliefs about Teaching a Socio-scientific Issue.Paper presentation. American Educational Research Association 2012 Annual Meeting,13-17 April, 2012, Vancouver, CANADA.

B6. Kılınç,A.,Kartal, T., Gorgulu, O., Bahceci, D., Afacan, O., Demirci, P., Yildirim,K.,Demiral, U., Eroglu, B., Tanik, N. (2012). Student science teachers'self-efficacy beliefs about teaching a socio-scientific issue. Round table discussion. American Educational Research Association 2012 Annual Meeting, 13-17April2012, Vancouver, CANADA. 

B7. Kılınç,A., Bahceci, D., Eroglu, B., Demiral,U., Yildirim, K., Kartal, T., Gorgulu, O.,Afacan, O., Demirci, P., Sonmez, A.(2012). Science Teachers’ Views about Teaching Socioscientific Issues: Understandings, Experiences and Suggestions. 2012 NARST Annual Meeting, 25-28March, 2012, IN, USA.

 B8. Polat, D., Genç Akademisyenlerin Çoklu Oylama (Multi Voting) Açik Balik Kavanozu ve Iletişim Aği Tekniklerinin Uygulama Sürecine Ilişkin Görüşleri (31 Mayıs- 3 Haziran 2016) IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 3. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ  Muğla /TÜRKİYE

 B9. Polat ,D., Kaya, V.H., Gödek, Y. PISA 2012 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE MATEMATİK ALAN BİLGİSİNİN FEN BİLİMLERİ OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Conference on Quality in Higher Education ICQH 2016, November 24-25  2016 Sakarya/Türkiye 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Bahçeci,D., Arslan, O. (2001).  Malathionun Drosophila melanogaster’de Fenotipik Özellikler, Eşey Oranı ve ErginBirey Çıkışı Üzerine Etkileri. G.Ü.Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),Cilt 2, Sayı 2, 21-30.

C2. Bahçeci,D. ve Kuru, M. (2006). Portfolyo Değerlendirmenin İnsan İskelet Sistemi Konusunda Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 7, Sayı 2, 145-162.

C3. Bahçeci,D. ve Kuru, M. (2008)., Portfolyo Değerlendirmenin Üniversite öğrencilerinin Öz yeterlik algısı ve Yaşam Becerileri Üzerine Etkisi. Ahi EvranÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 9, Sayı 1, 97–112.

C4. Bahçeci,D., (2009). Portfolyo Değerlendirmenin Sınav Kaygısı, Çalışma Davranışı ve Tutum Üzerine Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi(KEFAD), Cilt 10, Sayı 1,169-182.

C5. Bahçeci,D. ve Kaya V. H., (2010),  Kavramsal Algılamalar ve Kavram Yanılgıları.Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 515, Sayfa:30-33.

D6. Kaya,V.H.,Afacan, Ö., Polat, D., Urtekin, A. (2013). İlköğretim ÖğrencilerininBilim İnsanı ve Bilimsel BilgiHakkındaki Görüşleri (Kırşehir İli Örneği) AhiEvran Üniversitesi KırşehirEğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)  Cilt14, Sayı1, Nisan 2013, Sayfa 305-325

C7. Demirci GülerM.,P.,Polat, D.(2014)Öğretmen Adaylarının Karar Verme Süreçlerinde Fen Bilgilerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sayı  16. sayı Ss, 171-204

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulanve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1.Bahçeci,D.,Kaya, V. H., (2010) 13-15 Mayıs 2010, ‘Öğretmen Adaylarının Multi-Voting (Çoklu Oylama) Tekniğine İlişkin Farkındalık Düzeyleri ve Görüşleri’, 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15Mayıs 2010, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları ve Öğretim Derneği BALIKESİR-Ayvalık/TÜRKİYE

D2. Bahçeci,D.,Fidan M. ve Sönmez A.(2010)  FenBilgisi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Soru Sorma Becerisinin Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması: Kırşehir Örneği.1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010,BalıkesirÜniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları ve ÖğretimDerneği BALIKESİR-Ayvalık/TÜRKİYE

D3. Bahçeci,D. ve Karamüftüoğlu İ.O.(2010).  Fen Eğitiminde Risk Alma: Kırşehir Örneği, 1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları Ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık/TÜRKİYE

D4.Bahçeci,D., İnan T., ve Kaya V.H.(2010). Öğretmen Adaylarının Çoklu Oylama (Multı-Votıng) Tekniğine İlişkin Farkındalıkları ve Görüşleri, 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15Mayıs 2010 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ve Eğitim Programları Ve Öğretim Derneği Balıkesir-Ayvalık/TÜRKİYE 

D5. Kaya,V. H., Karamüftüoğlu, İ. O. ve Polat, D. (2011) Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi  Anadolu Üniversitesi 05-08 Ekim2011Eskişehir/Türkiye 

D6. Kaya, V. H., Polat,D. ve Karamüftüoğlu, İ. O.(2012) Öğretmen Adaylarının Fenve TeknolojiÖğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması, X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27- 30 Haziran 2012,Niğde Üniversitesi, Niğde /TÜRKİYE

D7. Polat,D.ve Kaya, V. H. (2012)  Multi- Voting(Çoklu Oylama) Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,27- 30 Haziran 2012 Niğde Üniversitesi, Niğde /TÜRKİYE.

D8. Kılınç,A.,Soysal, D., İşeri, B., Tanık, N., Seymen, H., Sönmez, A., Eroğlu, B.,Kartal,T., Demiral, Ü., Yıldırım, K., Polat, D., Güler, M.P.D., Afacan, Ö.,Görgülü,Ö.(2012). Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ileilgili özyeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenlerive Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi, Niğde/TÜRKİYE

D9. Polat,D.,Kılınç, A., Görgülü, Ö., Kartal, T., Demiral, Ü., Afacan, Ö.,Güler,M.P.D.,İşeri, B., Soysal, D., Sönmez, A., Tanık, N. (2012). Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel KonularınÖğretimi.10. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012,NiğdeÜniversitesi, Niğde/TÜRKİYE

D10.Güler,M.P.D.,Afacan, Ö., Kılınç, A., Demiral, Ü., Polat, D., Kartal, T., Eroğlu, B.,Tanık,N., Sönmez, A. Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almakistersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri. Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi. 10.Ulusal Fen ve MatematikEğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde Üniversitesi,Niğde/TÜRKİYE

D11.Polat, D., Kaya,V. H. ve Karamüftüoğlu, O. (11-14 Eylül 2014). Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Doğayı Korumaya Yönelik Algıları, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana/TÜRKİYE

D12.V.H.,Kaya,  Polat, D. ve Kaya, E. (11-14Eylül 2014). Gözlemevi Ziyaretinin OrtaokulÖğrencilerinin AstronomiKonusundaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi (Ankaraİli Örneği), XI. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ÇukurovaÜniversitesi, Adana/TÜRKİYE

D13. Demiral,Ü. ,Kartal,T.,  Kılınç, A.,  Sönmez,A., Afacan, A.,  Polat,D.,  Demirci Güler,M.P., Yıldırım, K.,  Eroğlu, B., (11-14 Eylül2014). Fen BilgisiÖğretmen Adaylarının GDO'lu Besinlerin Öğretimi Sırasında Alacakları Roller XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana/ TÜRKİYE

E. Yazılan ulusal kitaplar :

E1.  Bahceci, D., Gödek Altuk, Y. veKaya, V. H. (2011). Fen Bilimlerinde Kavramsal Algılamalar Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi, Sohbet Kitabevi Yayınları-Kırşehir. ISNB : 978-605-87439-0-8

E2. Polat, D., Gödek, Y. (2017). Fen Bilimleri Öğretimi (Yaklaşımlar ve Kazanımlar Doğrultusunda Uygulama Örnekleri) 4. Bölüm . Editör M.P. Demirci GÜLER , Pegem Akademi Ankara

F.Kurs ve Sertifikaları:

F1.FenBilgisi Araçlarını Kullanma Kursu Kırşehir Milli EğitimMüdürlüğü 1998 -Kırşehir

F2.Bilgisayarda İstatistiksel analiz - SPSS Uygulamaları HYO ve HEMAR-G İşbirliğ Dokuz Eylül Üniversitesi- 2005-İzmir

F3. İlköğretimde Performansa Dayalı Değerlendirme Paneli Başkent Üniversitesi- 2006-Ankara

F4. Eğitim Hakkı ve Gelecek Perspektifleri- 80.Yıl Uluslararası Eğitim Forumu Türk Eğitim Derneği 2008-Ankara

F5. Learning andTeachingChemistry , 9th ECRICE, 9 th   ECRICE-2008-İstanbul–In the WORKSHOP “ContextBased Chemistry Teaching” in European Conference on Research In Chemical Education  6-9 July,Istanbul-TURKEY-2008-İstanbul

F6.Üniversiteler için düzenlenen “Yüksek Öğretim Kurumlarında 547,6009, 6114 Sayılı Kanunların Ve 375 Sayılı KHK’nin Uygulanması, EKAP Sosyal Mali ve Özlük Hakları Semineri KMTDKamu Mevzuatı Takip Derneği tarafından Düzenlenmiştir.  7-11 Nisan 20111 ANATALYA

F7.  CEDEFOPTransfer Program “ Trends, Perspectives and Changing Rolesof SchoolLeadership”  Multi-Voting Workshop12 April 2011 Kırşehir/TURKEY

F8. “SPSS Statistics ile İstatistiksel Analizler” AMOSTemel Eğitim Programı .AIMS Analitik Dünya-AIMS Analitik Bilgi Yönetim Çözümleri . Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İşbirliği İle. Ocak 2012  Kırşehir

G. Verilen Seminerler:

G1. Milli Eğitim Müdürlüğü Cacabey İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Yönelik Beyin Yapısı,İşleyişi ve Öğrenme Sürceci- 2008- Kırşehir

G2. Milli Eğitim Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Yönelik Beyinin Yapısı ve Öğrenme Süreci- 2008-Kırşehir

G3. Milli Eğitim Müdürlüğü Fen Bilgisi Öğretmenlerine yönelik Öğretim Yöntem - Tekniklerive Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları konusunda verilen Sene sonu hizmet içi kursu  semineri 27-30 Haziran 2011Kırşehir

G4. CEDEFOP Transfer Program “ Trends, Perspectivesand Changing Roles of School Leadership” Multi-Voting Workshop (2011) Kırşehir Yusuf Demir Gifted and Talented Centre and Ahi Evran University Faculty of Education with the cooperation of 12 April 2011 Kırşehir/TURKEY

G5.Multi-Voting (Çoklu Oylama) Tekniğinin Kullanımına İlişkin Tartışma Grubu. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27- 30 Haziran 2012 Niğde Üniversitesi,Niğde /TÜRKİYE.

H. Pojeler

H1. Bahçeci,Z., Karataş, A., Bahçeci, D.(2002). Drosophila melanogaster’ in Gelişimi Üzerine Malathion ve Parathionun Etkileri (2001-2002). Gazi Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenmiştir. (Yardımcı Araştırmacı) .

Proje No:14 /2001– 01         

H2. Polat,D.,Karamüftüoğlu İ. O.,Kaya,  V. H.,Taş, I.(2012) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki Öğrencilere Verilen Fen Eğitimi ve Yaratıcı Drama Etkinliklerinin Öğrencilerinin Bazı Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi (2010-2012) Ahi Evran Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi tarafından desteklenmiştir. (ProjeYöneticisi)

Proje No:AEÜ- SBA-10-04

H3. Gödek Altuk,Y., Polat, D., Kaya, V.H., Karamüftüoğlu, İ.O.(2012). Mikro öğretim tekniği ile fen ve teknoloji öğretmen adaylarının öğretim becerilerinin geliştirilmesi ve bu teknikle ilgili görüşlerinin tespitedilmesi Ahi Evran Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi tarafından desteklenmiştir.(YardımcıAraştırmacı)

Proje No:AEÜ-SBA-11-26                                          

H4. Polat,  D. , Ateş, H. (2013)Fen Bilgisi Laboratuvarını Yenileme Alt Yapı projesi.  Ahi Evran Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi tarafından desteklenmiştir.(Proje Yöneticisi)

Proje No: AEÜ-PYO-EGF. 4005.13.001

H5. Polat, D., Ateş, H. , Urtekin A., Gören, G., Şahin, A., (2016)PYO-EGF.4001.15.007 Nolu “Deneysel Fen Bilimleri Konularının Üniversite Bünyesinde Ortaokul Öğrencilerine Uygulamalı Olarak Öğretilmesi Ahi Evran Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi tarafından desteklenmiştir. (Proje Yöneticisi) 

 Proje No: AEÜ- PYO-EGF. 4001.15.007

J.Yönetilen DoktoraTezleri: 

J1.DÜŞKÜN İlda, “ 

İlda Özdemir, “Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişliğini Etkileyen Değişkenlerin Yapay Sinir Ağı Ile Öngörüsü (Zonguldak Il Örneği)” Ahi Evran Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Haziran -2015

DOKTORA TEZİ

Danışman: Dilber POLAT

K.Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

K1.    Urtekin , Ahmet,“İlköğretim7. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde KullandıklarıBilimselSüreç Becerilerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi” Ahi EvranÜniversitesi- FenBilimleri Enstitüsü -2012 

Danışman: Dilber POLAT

K2.  KARAMÜFTÜOĞLU, İlban Orkun “Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumuÖğrencilerine Verilen Fen Eğitiminin Tutum Öz Yeterlik ve MotivasyonÜzerineEtkisi” Ahi Evran Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü -2012

Danışman: Dilber POLAT

K3.   AŞÇI, Volkan,“ArgümantasyonTabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi ÖğretmenAdaylarının PedagojikAlan Bilgisine Etkisi” Ahi Evran Üniversitesi- FenBilimleri Enstitüsü – 2014

Danışman: Dilber POLAT

K4.    ÇELİK,  Zeynep, “Fenve Teknoloji,Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliğinde OkuyanÖğretmenAdaylarının Tükenmişlik Duygularına Kamu Personeli Seçme SınavınınEtkisininİncelenmesi” Ahi Evran Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü- 2016

Danışman: Dilber POLAT

K5.ŞAHİN, Alper, “FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TAMAMLAYICI ÖLÇME ARAÇLARI FARKINDALIKLARI İLE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ” Ahi EvranÜniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü -2018

Danışman: Dilber POLAT

K6.  KAHRAMAN, Murat,“FenVe Teknoloji Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Mesleki KaygıDüzeylerininKarşılaştırılması” Ahi Evran Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü(DevamEdiyor)

Danışman: Dilber POLAT

K7.  ÇAĞLAN Tuğçe ,“Fenve Teknoloji Öğretiminde Motivasyonun Yapay Sinir Ağları İle Öngörüsü” AhiEvranÜniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam Ediyor)

Danışman: Dilber POLAT

K8.  GÜÇLÜ DEMİRBAĞ, Gülçin, “Fen Bilimleri Öğretiminde Kullanılan Alternatif ÖlçmeVe DeğerlendirmeTekniklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin 21. Yüzyıl YaşamBecerileri VeAkademik Başarılarına Etkisi” Ahi Evran Üniversitesi- FenBilimleri Enstitüsü(Devam Ediyor)

Danışman: Dilber POLAT

  K9.  KOÇER, Bengü, “Üniversiteöğrencilerinin Bireyselyenilikçilik ile Akademik RiskAlma ve  BilişselFarkındalık becerileri arasındaki ilişki”Ahi Evran Üniversitesi- FenBilimleri Enstitüsü (Devam Ediyor)

Danışman: Dilber POLAT    

K10.  GÖREN, Gökçe, “FenBilimleri Öğretmen AdaylarınınİnsanAnatomisi Konularındaki  KavramYanılgılarının tespit ve giderilmesi”  AhiEvran               Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü (Devam Ediyor)

            Danışman: Dilber POLAT

Doğum Yeri

Sivas

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015