Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK
Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi / Müzik

Akademik Çalışmalar

#

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı: Kubilay KOLUKIRIK

Doğum Tarihi: 15 /01 /1971

Öğrenim Durumu: Doçent

Yabancı Diller: Fransızca ÜDS: 70, Arapça, Osmanlıca

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 İlahiyat

Erciyes Üniversitesi

1994

Y. Lisans

 İslam Felsefesi

Erciyes Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Türk Din Mûsikîsi

Ankara Üniversitesi

2010

Doçentlik

Türk Din Mûsikîsi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2014

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

İbni Sînâ’da Müzik Düşüncesi (Kitâbuş-Şifâ Adlı Eseri Esas Alınarak),

 Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Abdülkâdir Merâgî ve Şerhu’l-Edvâr Adlı Eserinin 14. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyâtındaki Yeri, Danışmanı: Doç. Dr. Bayram Akdoğan

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1994–2010

Yar.Doç. Dr. 

 Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2010- 2014

Doç.Dr.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2014-…….

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler:

Paris Claud Debussy Konservatuarında Caz Müziği ve Halk Müziği Bağlamında Batı Müziği ve Türk Müziği Çalgıları Eşliğinde Ortak Proje Geliştirme, Fransa Milli Kütüphanesinde Türk Müziği Yazma Eserlerinin Tespiti.

İdari Görevler:

Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 İSAM üyeliği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemliği, Selçuk Türkiyat

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

2011-2012

 

2011-2012

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2010-2011

Güz

  Temel Türk Müziği Eğitimi 1

  2

 

  40

 

 

 

 

Bahar

  Temel Türk Müziği Eğitimi 1

  2

 

  40

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2012

 

2012-2013

 

2013-2014

Güz

  Telli Çalgılar

  16

 

  40

  Yaylı Çalgılar

  4

 

  15

  Vurmalı Çalgılar

  2

 

  4

 

  Koro

  4

 

  15

 

 

 

 

 

Bahar

  Telli Çalgılar

  16

 

  40

 

  Yaylı Çalgılar

  4

 

  15

 

  Vurmalı Çalgılar

  2

 

  4

 

  Koro

  4

 

  15

Güz

 Bireysel Çalgı Ud-1

  6

 

  3

 

 Bireysel Çalgı Kanun-1

  6

 

  3

 

 Bireysel Çalgı Bağlama-1

  14

 

  7

 

  Türk Halk Bilimi-1

  4

 

  45

 

  KTM Solfej ve Kuramı 1

  4

 

  35

 

 

  THM Solfej ve Kuramı 1

  4

 

  35

 

 

  THM Repertuarı 1

 4

 

  35

 

 

  KTM Repertuarı 1

 4

 

  35

2014-2015

Bahar

 Bireysel Çalgı Ud-1

  6

 

  3

 

 

 Bireysel Çalgı Kanun-1

  6

 

  3

 

 

 Bireysel Çalgı Bağlama-1

  14

 

  7

 

 

  Türk Halk Bilimi-1

  4

 

  45

 

 

  KTM Solfej ve Kuramı 1

  4

 

  35

 

 

  THM Solfej ve Kuramı 1

  4

 

  35

 

 

  THM Repertuarı 1

 4

 

  35

 

 

  KTM Repertuarı 1

 4

 

  35

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Kolukırık Kubilay, Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Konservatuvarı Olan Dârülelhanda Derleme ve Yayım Faaliyetleri, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 2014, Sayı 35, s. 479-498.

A2. Kolukırık Kubilay ve Alkan Kandemir, “İlk Öğretim Okullarında Verilen Müzik Eğitimi ve Müziğin Öğrenciler Üzerindeki Faydalarına İlişkin Halil Bedii Yönetken’in Düşünceleri”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Cilt 7, Sayı: 13, ss: 57–68, (2012).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B.1. Kolukırık Kubilay ve Yılma Günsu, “Ürgüplü Refik Başaran ve Türk Müzik Kültürüne Katkısı” Birinci Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, ss: 373–390 Kasım, (2011).

B.2. Kolukırık Kubilay, “Bir Türk Müzikologu Olarak Abdülkadir Merâğî ve Türk Müziğine Katkıları”, Niğde Üniversitesi, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Cilt 2, s.781-798.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C2. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C2.1. Kolukırık Kubilay, Notaları İle Yeni İlahiler, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2011).

C2.2. Kolukırık Kubilay, Türk Müzik Tarihinde Darülelhan ve Darülelhan Mecmuası (Ankara: Barış Kitabevi, 2014).

C2.3. Kolukırık Kubilay, Sadi Teltik Külliyâtı (Divanca)-1, Bestelenmiş Eserleri, Genç Kalemler Yayıncılık, Nevşehir, 2014)

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Türk Müziği ve Batı Müziğinin Dizi Tonalite ve Ritim Bakımından Karşılaştırılması, (Comparıng Turkısh Musıc and Western Musıc ın terms of Tonalıty And Rhythm), İdil Sanat ve Dil Dergisi, Cilt:1, Sayı: 5, ss.266-281, 2012.

D2. Kolukırık Kubilay,  “Muallim Kazım Uz’un “Mûsıkî Nazariyatı” Adlı Eserinin İncelenmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, ss: 101–114, (2011).

D3. Kolukırık Kubilay, “Muhittin Sadak ve  “Mûsikî Nazariyâtı” Adlı Kitabında “Usûl” Kavramı Hakkındaki Görüşleri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 32, ss: 41–54, (2011/1).

D4. Kolukırık Kubilay, “İbni Sina’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsıkî Anlayışında Farabi’nin Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, ss: 371–383, (2009).

D5. Kolukırık Kubilay, “Muhiddin Sadak ve Mûsikî Nazariyatı Adlı Kitabında Müzik İcrasının Kuralları Konusunda Düşünceleri”, Milli Eğitim, Cilt: 41, Sayı: 193, s: 231–243, (2012).

D6. Kolukırık Kubilay ve Alkan Kandemir, “14. Ve 15. Yüzyıllarda İslam Coğrafyasında Mûsikî Nazariyatı Çalışmaları”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 33, s: 179–192, (2011/2).

D7. Kolukırık Kubilay ve Çelik Anıl, “Batı Anadolu’da 1925 Yılında Derlenmiş Zeybekleri İçeren Yurdumuzun Nağmeleri Adlı Kitap Üzerine Bir İnceleme”,  Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, ss: 787–803, (2012).

D8. Kolukırık Kubilay ve Alkan Kandemir, “Rauf Yekta ve Millî Tetebbu’lar Dergisinde “Kökler” ve “Eski Türk Sazları”  Adlı Makalelerinin İncelenmesi”, Bilimname, Sayı: 20, s: 181–196, (2011/1).

D9. Kolukırık Kubilay, "Molla Câmî ve Mûsikî Risâlesi",Bozok Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4 (2013-4), s. 137-147.

D10. Kolukırık Kubilay, Bayram Akdoğan, L'"Ezan" En tant Qu'appel Dıvın Pour Toute L'humanité du Monde Entier”, Bozok Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, s.21-38.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

      E1. Osmanlı’nın İlk Resmî Konservatuarı Dârü’l-elhân ve Müzik Eğitimi Açısından Önemi,

F. Diğer yayınlar:

F1. Kolukırık Kubilay, “Abdülkâdir Merâğî’nin Hayatı, Kişiliği ve Mûsikî Yönü”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı, 1, ss: 227–252, (2010).

F2. Kolukırık Kubilay, “Abdülkâdir Merâğî’nin Ses Sistemi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 29, ss: 91–117, (2009).

F3. Kolukırık Kubilay, “Müzik Eğitiminin Önemi”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Yıl: 13, Sayı: 145, ss: 6–11, (2012).

F4. Türk Mûsikîsinde Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu’l-Edvâr’ı

F5. Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü, (Kubilay Kolukırık) Başarı Belgesi, 14/05/2008.

F6. Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Okullararası Tiyatro Resim Müzik Kültür Şenliği Katılım- Ödül Belgesi, (Kubilay Kolukırık).

F7. Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü, (Kubilay Kolukırık) Başarı Belgesi, 17/12/2009.

F8. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1996–1997 Eğitim Öğretim Yılı Lise ve Dengi Mesleki Okullar arası Halk Oyunları Solo Ses Yarışması İl Birinciliği, 14/03/1997.

F9. Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü 2007–2008 Eğitim Öğretim Yılı Kültür Şenliği, 03/06/2008.

F10. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü T.H.M. Solist Yarışması Jüri Üyeliği, 23/02/2012.

F11. Keçiören Kaymakamlığı, Keçiören Milli Eğitim Müdürlüğü, (Kubilay Kolukırık) Öğretmen Konseyi Programı Başarı Belgesi, 29/05/2009.

F12. Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü “Atatürk’ün Sevdiği Türküler Konseri” Teşekkür Belgesi, 14/11/2011.

F13. Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü “Cumhuriyet Konseri” Teşekkür Belgesi, 27/10/2010.

 

 

 

 

 

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015