Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı

Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. S. Bekki, “Türkiye’de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu’nun Bir Şiirinin Tahlili”, Millî Folklor, 95, 202-214 (2012). (*)

2. S. Bekki, “Bazı Halk Anlatıları ve Dini Metinlere Göre Kahramanın Mucizevî (Babasız) Doğumu”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 58, 111-130 (2011).(*)

3. S. Bekki, “Saraybosna ve Anadolu’daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 79-116 (2010).(*)

4. S. Bekki, “Çorum-Dodurga’da Bir İnanç Merkezi: Mehmetdedetekke Köyü ve At Kurbanı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 47, 93-110 (2008).(*)

5. S. Bekki,“Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair: Haydar Kaim ve Şiirleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 46, 97-130 (2008).(*)

6. S. Bekki, “Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler,” Millî Folklor, 78, 55-67 (2008).*

7. S. Bekki, “Pir(i) Davut Türbesi Örneğinde Alevilerde Su, Ateş, Kurban ve Ağaç Kültü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 45,93-101 (2008).(*)

8. S. Bekki,"Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi", Milli Folklor, 62, 53-66 (2004).(*)

9. V. Zahidoğlu, S. Bekki, "A. N.Samoyloviç (1880-1938) ve ‘Altay Türklerinde Kadınlara Özgü Kelimeler’ Adlı Makalesi", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 13, 155-166 (2002).

10. S. Bekki,“‘Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası’ Adlı Kitaba Dair”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 35, 283-291 (2014).

11. S. Bekki, “Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’ın Evlenme Yolculuğu”, Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 623-632, DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.7827/(*)

12. S. Bekki, "Dedem Korkut Kitabı’nın Mukaddimesi İle Boylar Arasındaki Organik Bağ", Millî Folklor, 107, 5-13 (Güz 2015).

13. S. Bekki, “1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, (51-66) Doi Number: 10.20322/lt.66351.

14. S. Bekki, “Prof. Dr. Ensar Aslan Hayatı ve Eserleri”, Millî Folklor, 109, 4-11 (Bahar 2016).

15. S. Bekki, "Semahların Yaşattığı ve Yansıttığı Değerler", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  85, 63-70 (Bahar 2018).

16. S. Bekki, “Nasreddin Hoca’dan Temel’e Türk Fıkralarında Mizah Unsuru Olarak Mülemma”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (2), 1047-1054 (Bahar 2018).

17. S. Bekki, (Sahra İpek EDİS AYDOĞAN ile), “Chedo Mıjatovıch’ın ‘Servıa And The Servıans [Sırbıstan ve Sırplar]’ Adlı Eserindeki Fıkralarda Türk İmgesi”, Littera Turca, 4 (2), 368-378 (Bahar 2018).

18. S. Bekki, “Semahların Yaşattığı ve Yansıttığı Değerler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 85, 63-70 (2018).

19. S. Bekki (Enis Yalçın ile), “Bazı Fütüvvetnameler ve Şecerenameler Işığında Hz. Ali”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Dergisi, 90, 25-46 (2019).

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve kitaplarda bölümler:

1. S. Bekki, "Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16, 287-293 (2001).

2. S. Bekki, "Merkez Simgeciliği ve At Çakı", Folklor/Edebiyat35, 181-184 (2003). (*)

3. S.Bekki, "Nevruz Kurban İlişkisi ve Kurbana Bağlı Olarak Yapılan Ritler-Pratikler", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 29, 11-18 (2004). (*)

4. S. Bekki,"Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 41, 249-254 (2007). (*)

5. S. Bekki, “Âşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme (1960-1980)”, Folklor/Edebiyat, 55,267-286 (2008). (*)

6. S. Bekki, "Van’da Yer Adları", Van Kütüğü, hzl., Abdülkerim Abdülkadiroğlu vd., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 305-321, Ankara, 1993.

7. S. Bekki, "Nasreddin Hoca Bibliyografyalarına Ek (1985-1995)", Nasreddin Hoca'ya Armağan, hzl., M. Sabri Koz, Oğlak Yayınları,53-72, İstanbul, 1996.

8. S. Bekki, "Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı", Türkler Ansiklopedisi, Cilt III, 569-579, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.

9. S. Bekki, “Bilmeceler, Tabu ve Gizli Diller Üzerine”, Muzaffer Akkuş Armağanı, Haz. Mücahit Akkuş ve Fatih Dinçer, Kömen Yayınları, 337-347,Konya, 2013. (*)

10. S. Bekki, “Destan Araştırmalarında Erzurum’un Yeri ve Doğu Türklüğünün Akademik Birikiminden Faydalanma”, Folkloristik Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, Haz. Abdulselam Arvas vd., Hâkim Yayınları, 41-49, Ankara, 2013.

11. S. Bekki, “Geleneksel Mevlid İcraları ve Yunus Emre İlahileri (Değişim ve Dönüşüm: Kırşehir İli Örneği)”, Yûnus Emre Kitabı, Haz. Orhan Kemal Tavukçu, Aksaray Valiliği Yayınları, 251-266, Ankara, 2017.

Diğer yayınlar (ulusal dergiler):

1. S. Bekki,  "Cengiz Aytmatov'un Ağ (Beyaz) Gemi Romanındaki Şifahi Halk Edebiyatı Unsurları", Varlık (Tahran/İran), 103-4, 52-62 (1997).

2. S. Bekki,  "Ercişli Emrah'ın Şiirlerindeki Sevgili İmajı", Erciyes, 214, 10-13(1995).

3. S. Bekki, "Gurbet Temi ve Sivas Türküleri",  Erciyes, 216, 24-26 (1995).

4. S. Bekki, "Türk Mitolojisi’nde Kurban",  Akademik Araştırmalar, 3, 16-28 (1996).(*)

5. S. Bekki,  "Altay Kayçıları ve Topşuur", Türk Kültürü, 398, 56-60 (1996).

6. S. Bekki, "Ercişli Emrah'ın Hece (Mezar) Taşı Üzerine",  Erciyes, 224, 21-22 (1996).(*)

7. S. Bekki, "Beyaz Gemi Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Bilge, 13, 74-84 (1997).

8. S. Bekki, "Nasreddin Hoca ve Ortaöğretimdeki Durumu", Türk Yurdu (Nasreddin Hoca Özel Sayısı), 114, 38-39 (1997).

9. S. Bekki, "Sivas'ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî Üzerine", Milli Folklor, 27, 52-53 (1995).(*)

10. S. Bekki,  "Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri Üstüne", Yedi İklim, 71, 33-34 (1996).

11. S. Bekki,  "Dil ve Edebiyatta İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları", Bilge, 9, 27-29 (1996).

12. S. Bekki, "Dr. Cevat Hey'et'in Edebiyatşinaslık Adlı Kitabı Üzerine", Bilge, 12, 77-78 (1997).

13. S. Bekki,  "Galsan Çinag ve Eserleri Hakkında", Bilge, 23, 40-42 (2000).

14. S. Bekki, “Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş”, Ahi Evran Aktüel Ahi Evran Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, 3, 10-13 (2012). (*)

15. S. Bekki, “Dedem Korkut Kitabı Dresden Nüshasındaki “Karayıb” İbaresi ve Yüzyıl Sonra Kilisli’yi Okumak”, İlesam İlim ve Edebiyat Dergisi (Dede Korkut Bilgeliği Özel Sayısı), 6, 4-7, (Temmuz 2017).

(*) İşaretli yayınların tam metinleri, "http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list.php?t=tum&psearch=Salahaddin%20Bekki" ile "https://ahievran.academia.edu/SalahaddinBekki" adresinde erişime açıktır.

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015