Doç. Dr. Serdal BALTACI
Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Doktora Tezi:

Baltaci, S. (2014). Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon. (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan BAKİ) 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yıldız, A., Baltacı, S., & Aytekin, C. (2019). A comparison of parents of gifted students and non-gifted students: A case of expectations from mathematics education, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(1), 452-497.

A2. Baltaci, S. (2018). The impact of teaching geometric locus problems in a computer-assisted environment on the metacognitive awareness of preservice teachers, Acda Didactica Napocensia, 11(2), 121-134, DOI:10.24193/adn.11.2.10.

A3. Olpak, Y. Z., Baltaci, S., & Arican, M. (2018). Investigation the effects of peer instruction on preservice mathematics teachers' achievements in statistics probability, Education and Informatioan Technologies, 23, 2323–2340https://doi.org/10.1007/s10639-018-9717-3.

A4. Arican, M., Koklu, O., Olmez, I. B., & Baltaci, S. (2018). Preservice middle grades mathematics teachers' strategies for solving geometric similarity problems. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 4(2), 502-516. DOI:10.21890/ijres.428297

A5. Aytekin, C., Baltacı, S., & Yıldız, A. (2018). Investigation of parents’ expectations from mathematics education in Turkey. Acta Didactica Napocensia, 11(3-4), 59-78, DOI: 10.24193/adn.11.3-4.5.

A6. Yildiz, A., Baltaci, S., & Kuzu, O. (2018). The investigation of students' cognitive and metacognitive competencies according to different variables, Europen Journal of Education Studies, 4(10), 81-98,DOI:10.5281/zenodo.1307430.

A7. Yildiz, A., & Baltaci, S. (2017). Reflections from the lesson study fort he development of techno-pedagogical competencies in teaching fractal geometry, Europen Journal of Education Research, 6(1), 41-50. doi: 10.12973/eu-jer.6.1.41.

A8. Yildiz, A., Baltaci, S., & Demir, B.K. (2017). Reflection on the analytic Geometry Courses: The GeoGebra software and its effect on creative thinking, Universal Journal of Educational Research, 5(4), 620-630. DOI: 10.13189/ujer.2017.050411.

A9. Baltaci, S. (2016). Examination of gifted students’ probability problem solving process in terms of mathematical thinking. Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), 4(4), 18-35.

A10. Baltaci, S., Yıldız, A. & Özcakir, B. (2016). The relationship between metacognitive awareness levels, learning styles, genders and mathematics grades of fifth graders. Journal of Education Learning, 5(4), 78-89. 

A11. Yildiz, A. & Baltaci, S. (2016)Reflections from the analytic geometry courses based on contextual teaching and learning through GeoGebra software, The Online Journal of New Horizons in Education, 6(4), 155-166. 

A12. Baltaci, S. & Yildiz, A. (2015). GeoGebra 3D from the perspectives of elementary preservice mathematics teachers who are familiar with a number of software, Cypriot Journal of Education Sciences, 10(1). 12-17. 

A13. Baltaci, S., Yıldız, A., & Güven, B. (2014). Knowledge types used by eighth grade gifted students while solving problems, Mathematics Education Bulletin, 28(50), 1032-1056.

A14.  Baki, A., Yıldız, A., & Baltaci, S. (2012). Mathematical thinking skills shown  by gifted students while solving problems  in a computer-aided environment. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, SpecialIssue, 993-995. 

A15. Yildiz, A., Baltaci, S., & Güven, B. (2011). Metacognitive behaviours of the eighth grade gift ed students in problem solving process.,The New Educational Review, 26 (4), 248-260. 

A16. Aktumen, M., Baltaci, S., & Yildiz, A. (2011). Calculating the surface area of the water in a Rolling cylinder and visualization as two and three dimensional by means of GeoGebra. International Journal of Computer Applications (0975-8887), 25(1), 42-46.

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Baltacı, S., & Yıldız, A. (2018). Geometrik yer problemlerinin yazılım destekli çözümleri esnasında Tahmin et-Gözle- Açıkla (TGA) stratejisinin kullanılımı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 19(3), 1873-1890.

B2. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2018). İki farklı kurumda çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme durumlarının incelenmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 1392-1418. (http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.109). 

B3. Baltacı, S., & Baki, A. (2018). Parabol Kavramının Öğretiminde Dinamik Matematik Yazılımının Bağlamsal Öğrenme Ortamının Oluşmasında Rolü, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-28. (DOI: 10.19171/uefad.450022).

B4. Olpak, Y. Z., Arıcan, M., & Baltacı, S. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarının ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Akran Öğretimine Yönelik Memnuniyetlerine Etkisi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,15(1), 525-551. (http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.78). 

B5. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2017). Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerine Bilişsel Seviye Düzeyleri Açısından Ders İmecesi Çalışmalarının Etkisi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,14(1), 1481-1516. (http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.53).

B6. Baltacı, S., & Baki, A. (2017). Bağlamsal öğrenme ortamı oluşturmada GeoGebra yazılımının rolü: Elips Örneği, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 429-449.

B7. Baltacı, S., & Baki, A. (2016). Dinamik matematik yazılımının öteleme ve dönme dönüşümlerinin öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 119-139. (DOİ: 10.7822/omuefd.35.1.10).

B8. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin analitik düşünme bağlamında incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 91-111.

B9.  Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., & Aytekin, C. (2016). Üstün yetenekli öğrencilere yönelik GeoGebra destekli etkinlik hazırlamak için yürütülen tasarım tabanlı araştırma sürecinden yansımalar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 70-90.

B10. Aytekin, C., Baltacı, S., Altunkaya, B., Kıymaz, C., & Yıldız, A. (2016). Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 397-411.

B11. Baltacı, S., Yıldız, A., & Kösa, T. (2015). Analitik geometri öğretiminde GeoGebra yazılımının potansiyeli: Öğretmen adaylarının görüşleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi (TÜRKBİLMAT), 6(3), 483-505.

B12. Baltacı, S., & Yıldız, A. (2015). Matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı yardımıyla analitik geometrideki bir konuyu öğrenme süreçleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 295-312.

B13. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2015). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem kurma etkinlikleri ile olasılığa yönelik bilgilerinin incelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), 201-213.

B14. Yildiz, A., Baltacı, S., & Aktümen, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik matematik yazılımı ile üç boyutlu cisim problemlerini çözme süreçleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 591-604.

B15. Yildiz, A., Baltacı, S., Kurak, Y., & Güven, B. (2012). Üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme stratejilerini kullanma durumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 123-143.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

C1. Baltaci, S., Yildiz, A., & Olpak, Y. (2019, Eylül). Akran öğretimi modelinin analitik geometri derslerinde kullanımından yansımalar: Uzayda doğrular ve düzlemler örneği, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, September 26-28, İzmir, Turkey.

C2. Bulut, A.S., Yildiz, A., & Baltaci, S. (2019, Eylül). Üstün yetenekli öğrencilerin matematik öğrenme yaklaşımlarının incelenmesi, 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, September 26-28, İzmir, Turkey.

C3. Olpak, Y. Z., Baltaci, S., & Yildiz, A.,  (2019, May). Matematik Öğretmen Adaylarının Akran Öğretimi Yöntemine Yönelik Görüşleri: Konikler Örneği, 13th  International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), May 2-4, Kırşehir, Turkey.

C4. Yildiz, A., Olpak, Y. Z., & Baltaci, S. (2019, Marc). The effect of peer instruction on conceptual and operational approaches preferred in problem solutions, 8th  International Conference on Academic Studies in Human Education Social Sciences (ASHESS), March 29-30, Tirane, Albania.

C5. Baltaci, S., Yildiz, A., & Aytekin, C. (2018, May). Üstün yetenekli öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerinin incelenmesi, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), May 9-11, Manisa, Turkey.

C6. Yildiz, A., & Baltaci, S. (2018, May). Matematik öğretmen adaylarının geometrik yer problemlerini çözme süreçlerinin TGA stratejisi bağlamında incelenmesi, VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ULEAD 2018), May 9-11, Manisa, Turkey.

C7. Olpak, Y. Z., Arican, M., & Baltaci, S., (2018, May). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının ve bireysel yenilikçilik özelliklerinin akran öğretimine yönelik memnuniyetlerine etkisi, 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (12th ICITS), May 2-4, İzmir,Turkey.

C8. Yildiz, A., Baltaci, S., & Aytekin, C. (2018, April). Qualitative examination of the perspectives of parents with gifted children on mathematics education, International Academic Conference on Education & Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018), April 17-19, Vienna, Austuria.

C9. Baltaci, S., Yildiz, A., & Aytekin, C. (2018, April). Comparing the expectations of the gifted students’ and others’ parents from mathematics education according to some variables, International Academic Conference on Education & Humaities and Social Science (WEI-EHSS-2018), April 17-19, Vienna, Austuria.

C10. Olpak, Y. Z., Baltaci, S., & Arican, M. (2017, July). İnvestigating the effect of two different accountability scoring mechanisms on preservice mathematics teachers’ mathematics achievements, 5th International Congress on Social Science, July 12-14, Madrid, Spain.

C11. Arican, M., Olpak, Y. Z., & Baltaci, S. (2017, July). Examining the effect of peer instruction on preservice science teachers’ mathematics achievements, 5th International Congress on Social Science, July 12-14, Madrid, Spain.

C12. Aytekin, C., Baltaci, S., Kiymaz, Y., & Yildiz, A. (2017, August). The impact of the probability explorer software on preparing probability teaching plans of elementary mathematics teacher candidates, 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), August 15-18, Budapest, Hungary.

C13. Aytekin, C., Baltaci, S., Altunkaya, B., Yildiz, A., & Kiymaz, Y. (2017, August). İnvestigation of parent expectations of middle school students from mathematics education, 6th International Eurasian Conference on Mathematical Sceinces and Applications (IECMSA-2017), August 15-18, Budapest, Hungary.

C14. Aytekin, C., Baltaci, S., & Yildiz, A. (2017, May). Probability explorer simülasyonunun üstün zekâlı/yetenekli öğrencilere olasılık öğretmedeki kullanışlılığına ilişkin bilsem matematik öğretmenlerinin görüşleri, International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, May 4-5, Ankara, Turkey.

C15. Yildiz, A., & Baltaci, S. (2017, May). Bilsem matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışları, International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, May 4-5, Ankara, Turkey.

C16. Yildiz, A., Baltaci, S., & Kuzu, O. (2017, May). The investigation of the students’ cognitive and metacognitive competencies according to the different variables, International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME), May 11-13, Harran University, Şanlıurfa, Turkey.

C17. Yildiz, A., Baltaci, S., & Aytekin, C. (2017, May). The reflections of lesson study help by mathematics teachers of gifted students: Problems established on geometric construction, 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 23-24 May, Lisbon, Portugal.

C18. Baltaci, S., & Yildiz, A. (2017, May). Investigating preservice mathematics teachers' content knowledge on permutation and combination topics using problem posing processes, 14th International Conference on Teaching, Education and Learning (ICTEL), 23-24 May, Lisbon, Portugal.

C19. Dilek, H., Tasdemir, A., Konca, S. A., & Baltaci, S. (2017, January). The influence of early childhood STEM activities on the children's belief towards science-learning. Humanities and Social Sciences Conference, January 26-29, Barcelona, Spain.

C20. Tasdemir, A., Dilek, H., Baltaci, S., & Konca, S. A. (2016, May). Stem activities in early childhood education: The concept of force. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), May 19-22, Bodrum, Turkey.

C21. Dilek, H., Tasdemir, A., Konca, S. A., & Baltaci, S. (2016, May). Effect of early childhood stem activities to the children's problem-solving skills. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), May 19-22, Bodrum, Turkey.

C22. Arican, M., Ölmez, B. İ., Köklü, O., & Baltaci, S. (2016, May-June). Investigating preservice middle grades mathematics teachers' understanding of proportionality in the geometric similarity problems. III rd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 31 May-03 June, Muğla Sıtkı Kocaman University, Turkey.

C23. Aytekin, C., Altunkaya, B., Baltaci, S., Kiymaz, Y., & Yildiz, A. (2016, August). A scale to determine parents' expectation from mathematics education (PEME): Development, Reliability and Validity, 5th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2016), 16-19 August, Belgrade, Serbia.

C24. Yildiz, A. & Baltaci, S. (2016, August). Examining mathematics pedagogical formation students’ motivating strategies in learning. The 4 th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), August 30-September 1, Savonlinna, Finland.

C25. Yildiz, A., Baltaci, S., Kiymaz, Y., & Aytekin, C. (2016, August). Effect of design based research activities on technological pedagogical content knowledge (TPACK) qualifications: an example from gifted students’ teachers. The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), August 30-September 1, Savonlinna, Finland.

C26. Baltaci, S., & Baki, A. (2016, August). An investigation of the use of dynamic mathematics software in teaching the ellipse in terms of contextual learning. The 4 th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2016), August 30-September 1, Savonlinna, Finland.

C27. Doruk, B. K., Aktümen, M., Kıymaz, Y., Morkoyunlu, Z., Yıldız, A., & Baltaci, S . (2013, August). The factors affecting middle school mathematics teacher candidates’ concerns towards GeoGebra. 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

C28. ​ Baki, A., Yıldız, A. & Baltaci, S. (2012, July). The examination of the gifted students’ performances in mathematical thinking in computer-assisted environment., I. International Dynamic, Explorative & Active Learning (IDEAL) Conference. Conference Theme: Explorative Learning., Jully 2-5, Bayburt University, Turkey.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Yıldız, A., Baltacı, S., & Aslan, S. (2010, Ekim). Üniversite 1.sınıf öğrencilerinin trigonometrik fonksiyonların grafiklerinin çizim sürecinin incelenmesi, 9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20-22 Ekim, Trabzon.

D2. Aktümen, M., Baltacı, S., & Yıldız, A. (2010, Ekim). Dönen bir silindirin içindeki suyun yüzey alanının hesaplanması ve GeoGebra İle görselleştirme, 9.Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, 20-22 Ekim, Trabzon.

D3Baltacı, S., Yıldız, A., & Kösa, T. (2013, Haziran). Analitik geometri kavramlarının öğreniminde GeoGebra dinamik matematik yazılımının potansiyeli, I. Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, Trabzon.

D4. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2014, Mayıs). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının bağımlı ve bağımsız olaylara yönelik bilgilerinin problem kurma etkinlikleri ile incelenmesi, 13. Matematik Sempozyumu. 15-18 Mayıs, Karabük.

D5. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2014, Eylül). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme süreçlerinde matematik sembollerini kullanım durumları, 13. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Adana.

D6.  Baltacı, S., & Yıldız, A. (2014, Eylül). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının düzlem denklemlerini GeoGebra dinamik yazılımı ile öğrenme süreçlerinin incelenmesi, 13. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Adana.

D7. Doruk, B. K., Altunkaya, B., Baltacı, S., & Yıldız, A. (2015, Mayıs). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinliği tasarlama deneyimlerine ilişkin görüşleri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

D8. Baltacı, S., & Yıldız, A. (2015, Mayıs). Vektörel çarpımın GeoGebra dinamik yazılımı ile öğrenilmesi sürecinden yansımalar: Eğitim Fakültesi Örneği, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

D9. Yıldiz, A. & Baltacı, S. (2015, Mayıs). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik olasılık problemlerini çözme süreçlerinin incelenmesi (Poster Bildiri), Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-2, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

D10. Yıldız, A., & Baltacı, S. (2016, Eylül). Ortaokul matematik öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliliklerinin gelişimi için yürütülen ders imecesi sürecinden yansımalar, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon.

D11. Baltacı, S., Yıldız, A., Kıymaz, Y., & Aytekin, C. (2016, Eylül). Tasarım tabanlı araştırma yöntemiyle üstün yetenekli öğrencilere yönelik bir etkinliğin geliştirilme süreci, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül 2016, Trabzon.

D12. Baltacı, S., & Yıldız, A. (2017, Mayıs). Ders imecesi çalışmalarının öncesi Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Geometrik İnşa Problemlerinin Analizi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3, 17-19 Mayıs 2017, Afyon.

 

 

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015