Prof. Dr. CEMALETTİN İPEK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Eğitim Bilgileri

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (DR)

1996 - 1999

TEZ: Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen-öğrenci ilişkisi

Yüksek Lisans

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)

1993 - 1995

TEZ: Devletin Küçültülme Politikaları Bağlamında Eğitim Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi

Lisans

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

1983 - 1988

Mesleki Deneyim

Akademik Ünvanlar

 • Profesör Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2017-
 • Doçent Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2016-2017
 • Doçent Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012-2016
 • Doktor Öğretim Üyesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2004-2012
 • Yardımcı Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2000-2004
 • Araştırma Görevlisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 1993-1999

Akademik / İdari Görevler

 • Myo/Yüksekokul Müdürü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2022 -
 • Dekan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2019 - 2022
 • Anabilim Dalı Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2017 - 2021
 • Myo/Yüksekokul Müdürü Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 - 2019
 • Bölüm Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 2011 - 2015
 • Dekan Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 2008 - 2011
 • Enstitü Müdür Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 2007 - 2010
 • Bölüm Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, , 2005 - 2007

Üniversite Dışı Deneyim

 • Özel Memur Kuvet Türk Finans Kurumu, 1991 - 1993
 • Personel Amiri Akfa Çay Sanayi, 1988 - 1989

Makaleler

1. Okul yöneticilerinin okullarda yetenek yönetimi yaklaşımının uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri (nitel bir analiz)

Aytaç Tufan, İpek Cemalettin, Yayın Yer: Milli Eğitim, 2021

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


2. Üniversitelerde Akademik Personel ve Yöneticilerin Unvan ve Cinsiyete Göre Dağılımları

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Tarihi Okulu Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


3. Üniversite İdari Personelinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması

Özdemir Halil Özcan,İpek Cemalettin, Yayın Yer: İşletme Araştırmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


4. İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSELKÜLTÜR VE MOTİVASYON ALGILARI (NEVŞEHİR ÖRNEĞİ)

Taşdemir Rabia,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli Asos, Sobiad Özgün Makale


5. The Relationship Between High School Teachers’ Perceptions of Organizational Culture and Motivation

Uçar Rezzan,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Journal Of Educational Training Studies, 2019

Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale


6. MESNEVĠ’DEKĠ HĠKÂYELERĠN EĞĠTĠMDE ÖRNEKOLAY YÖNTEMĠ VE BAĞLAM TEMELLĠ ÖĞRENME YAKLAġIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (YÖNETĠM BĠLĠMĠ ĠÇĠN SEÇĠLMĠġ ÖRNEKLER)

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing Özgün Makale


7. Emeklilik Hayatında Uyum Sorunu Ve Emeklilik Eğitimi

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli ISAM, DRJI, SOBİAD Özgün Makale


8. Öğretmen adaylarının öğretmen metaforu algıları ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları (Ahi Evran Üniversitesi örneği)

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli Cite Factor, OAJI, Research Bible Özgün Makale


9. Yükseköğretim ders kitaplarında nitelik eğitim bilimleri alanındaki kitaplara ilişkin bir inceleme

Gök Enes,İpek Cemalettin,Yaylacı Ali Faruk,Beldağ Adem, Yayın Yer: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


10. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ve tükenmişlik düzeyleri

Adıgüzel İsmail,İpek Cemalettin, Yayın Yer: International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2016

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


11. Medyanın beş ilkesinin uygulanması Sınıfta Hayvan Çiftliği ni izlemek

Yaylacı Ali Faruk,Beldağ Adem,Gök Enes,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli DRJI Özgün Makale


12. Temel eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi öz yeterlik inançları ve mesleki tutumları Rize ili örneği

İpek Sare,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Ejedus Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


13. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin üniversite toplum işbirliği açısından değerlendirilmesi

Beldağ Adem,Yaylacı Ali Faruk,Gök Enes,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli EBSCO, ULAKBIM, DOAJ, ASOS Özgün Makale


14. ABD ve Türkiye yükseköğretim sisteminde akademik personelin istihdamı terfi uygulamaları ve Türkiye yükseköğretim sistemi için bazı öneriler

İpek Cemalettin,Gök Enes, Yayın Yer: Tyb Akademi, 2015

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


15. Effect of Gender on Teachers Organizational Culture Perception A Meta Analysis

İpek Cemalettin,Aytaç Tufan,Gök Enes, Yayın Yer: Journal Of Education And Training Studies, 2015

Uluslararası Hakemli ERIC Özgün Makale


16. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları

İpek Cemalettin,Kahveci Gökhan,Camadan Fatih, Yayın Yer: Kastamonu Eğitim Dergisi, 2015

Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale


17. Primary teachers and primary pre service teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession

İpek Cemalettin,Camadan Fatih, Yayın Yer: International Journal Of Human Sciences, 2012

Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ULAKBIM Özgün Makale


18. Çay sektöründeki kamu çalışanlarının örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı algıları

İpek Cemalettin,Saklı Ali Rıza, Yayın Yer: Ege Akademik Bakış, 2012

Uluslararası Hakemli DOAJ, EBSCO, ULAKBIM, ASOS Özgün Makale


19. Öğretmen algılarına göre ortaöğretim kurumlarında örgütsel kültür ve örgütsel vatandaşlık davranışı

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2012

Ulusal Hakemli EBSCO, ULAKBIM, ASOS Özgün Makale


20. Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar öz yeterlik inançları ve eğitim teknolojilerine yönelik tutumları

İpek Cemalettin,Acuner Haci Yusuf, Yayın Yer: Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli DOAJ, EBSCO, ULAKBIM, ASOS Özgün Makale


21. Velilerin Okul Tutumu ve Eğitime Katılım Düzeyleri ile Aileye Bağlı Bazı Faktörlerin İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavları SBS Üzerindeki Etkisi

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli EBSCO, Index Copernicus, ULAKBIM Özgün Makale


22. Sınıf öğretmeni adaylarının kamu personeli seçme sınavı kpss puanlarının akademik başarı puanlarından kestirilmesi

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Journal Of Qafqaz University, Philology And Pedagogy, 2011

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


23. Predicting organizational commitment from organizational culture in Turkish primary schools

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Asia Pacific Education Review, 2010

Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale


24. İlk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen öğrenci ilişkilerinin öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi

İpek Cemalettin,Terzi Ali Rıza, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli EBSCO,ULAKBIM, ASOS Özgün Makale


25. Lisansüstü öğrencilerin araştırma öz yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları

İpek Cemalettin,Tekbıyık Ahmet,Ursavaş Ömer Faruk, Yayın Yer: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli ERIC Özgün Makale


26. Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının okul yöneticiliğinde cinsiyet ayrımcılığına yönelik tutum ve görüşleri

İpek Cemalettin,Yarar Kaptan Seher, Yayın Yer: E-İnternational Journal Of Educational Research, 2010

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


27. Sınıf yönetimi dersinin sınıf öğretmeni adaylarının istenmeyen davranışlara müdahale biçimleri üzerindeki etkisi

İpek Cemalettin,Balay Refik, Yayın Yer: , E-Journal Of New World Science Academy, 2010

Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


28. Genel ve mesleki teknik lise öğrencilerinin örgütsel kültür algıları Kosova Örneği

İpek Cemalettin,Topsakal Cem, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli EBSCO, ULAKBIM, ASOS Özgün Makale


29. Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilimlerine yönelik tutumları ve mantıksal düşünme becerileri

Tekbıyık Ahmet,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Yyü Efdergi, 2007

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


30. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerinin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri

Rezzan Uçar,İpek Cemalettin, Yayın Yer: Yyü Efdergi, 2006

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


31. Aday öğretmenlerin fen bilimleri ve sosyal bilimlere bakışları

İpek Cemalettin,Bayraktar Şule, Yayın Yer: Yyü Efdergi, 2004

Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale


32. Mısır yüksek öğretim sistemi: Türkiye yüksek öğretim sistemi ile bir karşılaştırma

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2001

Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale


33. Japonya da yerel yönetimler ve eğitim

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 2001

Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale


34. Resmi liseler ile özel liselerde örgütsel kültür ve öğretmen öğrenci ilişkisi

İpek Cemalettin, Yayın Yer: Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1999

Ulusal Hakemli EBSCO, UKALBIM; ASOS Özgün Makale


Bildiriler

1. Felsefe Nedir? Filozof Kimdir? Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Bir Değerlendirme

Yakar Hamza,İpek Cemalettin, Yayın Yeri: II. Uluslararası Türk Halklarının Felsefî Mirası Sempozyumu, 26.10.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


2. Eğitim yönetimi alanında 2000 2016 yılları arasında Türkiye de yapılan lisansüstü tezlerin konu edindiği eğitim kademelerine göre dağılımı

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: International Conference on Quality in Higher Education, 25.11.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3. Okul Kültürü ile Motivasyon Arasındaki İlişki

Uçar Rezzan,İpek Cemalettin, Yayın Yeri: 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 22.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


4. Örgütsel Kültür Konusunda yapılan Lisansüstü tezler

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu-8 (EYFOR 8), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


5. Örgütsel kültür konusunda yapılan lisansüstü tezler

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (Eyfor 8), 21.10.2017

Uluslararası Özet bildiri


6. İllere Göre Genel Ortaöğretim İle Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Oranları Ve İllerinYgs/Lys Sıralamaları

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: IX International Congress of Educational Research, 14.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


7. İllere Göre Genel Ortaöğretim İle Mesleki Ve Teknik Ortaöğretimde Öğrenci Oranları Ve İllerin Ygs/Lys Sıralamaları

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 14.05.2017

Uluslararası Özet bildiri


8. Emeklilik hayatında uyum sorunu ve emeklilik eğitimi

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 06.05.2017

Ulusal


9. Cinsiyetin Örgütsel Kültür Eğilimleri Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 03.11.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


10. Öğretmen adaylarının öğretmen metaforu algıları ve okul yöneticiliğine yönelik tutumları Ahi Evran Üniversitesi örneği

İpek Cemalettin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 03.06.2016

Uluslararası Özet bildiri


11. Eğitim kurumlarında örgütsel iklim ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması

Uygur Mevlüt, İpek Cemalettin, Yayın Yeri: IV. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi,

Uluslararası Özet bildiri


12. Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları ve öğretmenlik mesleği öz-yeterlik inançları (Kırşehir örneği)

Köksal Volkan, İpek Cemalettin, Yayın Yeri: 3. Uluslararası 5 Ocak Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi,

Ulusal Özet bildiri


Projeler

Duyurular / Dökümanlar

Daha sonra eklenecektir.

İletişim Bilgileri

Telefon:

3862805118

--%>