Araş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

...

Yüksek Lisans

Toplumsal Planlama (Master of Community Planning), DAAP, University of Cincinnati, Ohio, USA.

Lisans

Şehir ve Bölge Planlama (Urban&Regional Planning), Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

İş Deneyimi

Kamulaştırma Bilirkişiliği, İç Anadolu Bölgesi (2015-Halen)

Expertise of Expropriation, Middle Anatolia Region of Turkey (2015-...)

Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir (2014-Halen)

Research Assistant, Political Science&Public Administration Department, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Ahi Evran University (2014-...)

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, ARGE Gayrimenkul Değerleme Ofisi, İstanbul (2009) 

Real Estate Appraiser, ARGE Real Estate Office (2009) 

Stajyer Şehir Plancısı, Karadeniz Çevre Düzeni Planı, İLKE Planlama Ofisi, İstanbul (2006)

Intern Urban Planner, Blacksea Environmental Plan, ILKE Planning Office, (2006) 

Stajyer Şehir Plancısı, Tarihi Çarşıiçi Restorasyon ve Yenileme Projesi, Özel Projeler Departmanı, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul (2006)

Intern Urban Planner, Historical Bazaar District Renewal Project, Special Project Department, Besiktas Municipality (2006)  

Doğum Yeri

Bilecik/1986

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015