Araş. Gör. Albeniz Tuğçe EZME
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Şehircilik Doktora Programı (Urbanism PhD Programme), MSGSÜ, İstanbul (2018-...); Kentleşme, Çevre ve Yerel Yönetimler ABD, SBE, Ankara Üniversitesi (2016 Bahar Phd Özel Öğrenci); Urban Politics & Local Governments, Fen Bil. Ens., ODTÜ, Ankara (2016 Phd Özel Öğrenci)

Yüksek Lisans

Toplumsal Planlama (Master of Community Planning), DAAP, University of Cincinnati, Ohio, USA.

Lisans

Şehir ve Bölge Planlama (Urban&Regional Planning), Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

İş Deneyimi

TEMA Vakfı Kırşehir Merkez İlçe Sorumluluğu (2017-Halen) 

Kırşehir Central District Representative of the Turkish Foundation for Combating Erosion Reforestation and the Protection of Natural Habitats (2017-...) 

Kamulaştırma Bilirkişiliği, İç Anadolu Bölgesi (2015-Halen)

Expertise of Expropriation, Middle Anatolia Region of Turkey (2015-...)

Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir (2014-Halen)

Research Assistant, Political Science&Public Administration Department, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Ahi Evran University (2014-...)

YLSY Bursiyeri Araştırma Görevlisi, Şehir Planlama Bölümü, DAAP, University of Cincinnati, Ohio, ABD (2011-2014)

YLSY Scholar Research Assistant, School of Planning, DAAP, University of Cincinnati, Ohio, USA (2011-2014) 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, ARGE Gayrimenkul Değerleme Ofisi, İstanbul (2009) 

Real Estate Appraiser, ARGE Real Estate Office (2009) 

Stajyer Şehir Plancısı, Karadeniz Çevre Düzeni Planı, İLKE Planlama Ofisi, İstanbul (2006)

Intern Urban Planner, Blacksea Environmental Plan, ILKE Planning Office, (2006) 

Stajyer Şehir Plancısı, Tarihi Çarşıiçi Restorasyon ve Yenileme Projesi, Özel Projeler Departmanı, Beşiktaş Belediyesi, İstanbul (2006)

Intern Urban Planner, Historical Bazaar District Renewal Project, Special Project Department, Besiktas Municipality (2006)  

Doğum Yeri

Bilecik/1986

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015